Adatkezelési tájékoztató
a socialblast ajánlatait népszerűsítő online és email üzenet részeként megadott
személyes adatok kezeléséről

 

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, és nagyra értékeljük belénk vetett bizalmát. Ez a dokumentum tartalmazza mindazt,

ahogyan használjuk az Ön személyes adatait, valamint azt is megmutatja, Ön hogyan léphet

kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival kapcsolatban.

 

I. A kezelt személyes adatok köre

A socialblast ajánlatait népszerűsítő online és email során meghirdetett regisztrációban a

www.blast.hu oldalon regisztráló ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) az alábbi személyes adatait adja át kezelésre a Nagy Alexandra 52089820 (1065.Budapest Bajcsy Zsilinszky út 31., továbbiakban:

adatkezelő) részére (az adatszolgáltatás önkéntes):

 kötelezően megadandó adat: név, telefonszám, e-mail cím.

Az Ügyfél a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez a regisztrálással adja hozzájárulását.

II. Az adatkezelés célja és időtartama, adattovábbítás

 

A socialblast az érintettek személyes adatait kifejezett hozzájárulás esetén az előfizető tájékoztatása céljára telefonon vagy elektronikus hírközlési úton (e-mail) használja fel. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

A regisztrációval továbbá az adattulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a socialblast személyre szabott hírleveleket, ajánlatokat – a www.blast.hu honlapon történő böngészés és az emailből a weboldalra mutató linkekre történő kattintási szokásai alapján körvonalazódó érdeklődésnek megfelelő ajánlatokat küldjön számára. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok adatkezeléshez való hozzájárulása a regisztráció alapján megadottnak tekintendő.

A regisztrált Ügyfelekkel való kapcsolattartás során Horváth Dániel 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 31., mint adatfeldolgozók működnek közre.

Az adatbázis a visszahívást/tájékoztató anyag megküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb a

szolgáltatás teljesítését követően megsemmisítésre kerül.

Amennyiben az Ügyfél a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a socialblast a regisztráció során megadott adatait marketing tevékenységéhez, kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (a termékeik és szolgáltatásaik ajánlása, hirdetéseik továbbítása), piackutatás és tájékoztatás céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail, facebook üzenet), automatizált hívórendszeren keresztül, illetve postai úton kezeli és használja fel. A socialblast a személyes adatokat fenti marketing célból az adattulajdonos kérésére történő törlésig kezeli.

Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A hatályos adatvédelmi szabályozás értelmében a Szolgáltató az adatfeldolgozók és 3. felek szolgáltatásait abban az esetben veszi igénybe, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, azaz ha azt jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi, vagy ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A Szolgáltató üzleti döntése következtében mind a harmadik fél adatfeldolgozók, mind pedig az adatkezelők személye változhat. Ezen változásokról a Szolgáltató értesíti az Ügyfelet. A mindenkori aktuális adatfeldolgozó és adatkezelő cégek listája megtalálható a

 

http://www.blast.hu/aszf oldalon.

III. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A regisztráció, illetve a regisztráció kapcsán történő adatszolgáltatás önkéntes. Az Ügyfél kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett adattulajdonos hozzájárulásának beszerzése.

 

IV. Az Ügyfél jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Az Önt megillető jogok a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban a következők:

1. Tájékoztatás

2. Hozzáférés

3. Helyesbítés

4. Törlés

5. Korlátozás

6. Adathordozhatóság

7. Tiltakozás

1. Tájékoztatás - Rendelkezésre bocsátandó információk

Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat Öntől gyűjtik, akkor a Szolgáltató a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Ön rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának léte

vagy annak hiánya.

g) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam

meghatározásának szempontjairól;

h) az Ön jogairól, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

i) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

 

2. Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

3. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az előfizető köteles az előfizetői szerződésben rögzített adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a változások előfizető általi haladéktalan bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem felel, azonban a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől az Ügyfél szerződésszegésére tekintettel felmerülő kárának megtérítését.

Az előfizető bármikor kérheti Szolgáltatótól a Szolgáltató által kezelt személyes adatainak helyesbítését.

 

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

módon kezelték;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

V. Adatbiztonság

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi arra az adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

 

VI. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön a fent érintetti jogokat a következőképpen gyakorolhatja:

• a socialblast postai címén (Nagy Alexandra 1065.Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.),

• a Szolgáltató info@blast.hu elektronikus címén

• a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán a +36302452550 számon

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulások visszavonása:

Az Adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulásait az Ügyfél bármikor a (Nagy Alexandra 1065.Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.) postai címére vagy az info@blast.hu elektronikus címeken keresztül visszavonhatja, azok módosítását kérheti.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az alábbiakhoz fordulhat:

• socialblast info@blast.hu elektronikus címen VAGY a postai címén (Nagy Alexandra 1065.Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.)

VAGY

• a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH, 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25., 1525 Budapest Pf. 75.) VAGY

• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.).

Az Ügyfél vagy felhasználó a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak

Szolgáltató általi megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.

Jelen adatkezelési tájékoztatóra az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2019. március 1.

 

socialblast